fbpx

תוכנית עזרה ראשונה אישית

49,714.00

בחר מטבע

בבית הספר המיוחד לחינוך מיוחד בירושלים, תוכניות למידה אישיות על בסיס עזרה ראשונה לסיוע אישי לילד עשו את כל ההבדל. בנות שירות לאומי ומתנדבים ייעודיים אחרים הוכיחו הצלחות קריטיות מתוכניות אלה.

אנא שיקלו תרומה חודשית.